ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Μη Κυβερνητική Οργάνωση 
Αγίου Αρτεμίου 1, 
716 01 – Ηράκλειο 
e-mail: ipa.tdherakleiou@gmail.com 
Τηλέφ. +30 2810 274147 
Ηράκλειο, 03 Ιανουαρίου 2019 
Αρ. Πρωτ: 2019/1018/18/24 
Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 41 του καταστατικού το Δ.Σ. της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών/Τ.Δ. Ηρακλείου συγκαλεί την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, το ανώτατο όργανο αυτής, με την συμμετοχή όλων των μελών, την 09/01/2019 και ώρα 12:00 στo A.T. Φαιστού Ηρακλείου, με θέματα ημερήσιας διάταξης (Άρθρο 32): 
– α) Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γ.Σ. (άρθρο 33) 
– β) Έγκριση εκθέσεως πεπραγμένων του Δ.Σ. 
– γ) Έγκριση ταμειακού Απολογισμού και ισολογισμού και της εκθέσεως της Ε.Ε. αυτών. 
– δ) Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών κατά το έτος κατά το οποίο συνέρχεται η συνέρχεται η συνέλευση. 
– ε) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για το υπό κρίση χρονικό διάστημα. 
– στ) Ερωτήσεις – τοποθετήσεις μελών. 
– ζ) Λοιπά θέματα (θέματα που θα υποβληθούν εγγράφως  στη Γραμματεία του Δ.Σ. μέχρι την 08/01/2019) 
Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 17/01/2019 και ώρα 13:00 στο Αστυνομικό Μέγαρο με την ίδια ημερήσια διάταξη. 
Σημειώνεται ότι την 09/01/2019 και ώρα 12:00 θα κοπεί στο Α.Τ. Φαιστού η πρωτοχρονιάτικη πίτα του Δ.Σ. της Τ.Δ. Ηρακλείου. 
Για την Τοπική Διοίκηση 
Ο Πρόεδρος    Μανόλης Ζαχαριουδάκης 
H Γενική Γραμματέας   Έφη Φλουρή 

(Visited 10 times, 1 visits today)