Η  Διεθνής Ένωση Αστυνομικών – Τοπική Διοίκηση Ηρακλείου, ανακοινώνει ότι το Δ.Σ. της Τοπικής Διοίκησης συνεδρίασε σήμερα  (27/09/2021) και αποφάσισε ομόφωνα να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, το ανώτατο όργανο αυτής, την 27/10/2021 και ώρα 13:00 στο Α.Τ. Μαλεβιζίου, σύμφωνα με το άρθρο 41 του Καταστατικού, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

      α) Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα καθώς και εκλογή τριμελούς εφορευτικής επιτροπής, (άρθρο 33)

      β) Έγκριση εκθέσεως  πεπραγμένων του Δ.Σ.

      γ) Έγκριση ταμειακού Απολογισμού και ισολογισμού και της εκθέσεως της Ε.Ε. αυτών.

      δ) Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών κατά το έτος κατά το οποίο συνέρχεται η συνέρχεται η συνέλευση.

      ε) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής.

 Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 03/11/2021 και ώρα 09:00 στο Αστυνομικό Μέγαρο με την ίδια ημερήσια διάταξη.

         Σύμφωνα με το άρθρο 34 του καταστατικού τα μέλη που θέλουν να δώσουν υποψηφιότητα για να εκλεγούν ως μέλη του Δ.Σ. ή της Ε.Ε. πρέπει να το δηλώσουν γραπτώς στο Δ.Σ. (Πρόεδρο ή Γενικό Γραμματέα) πέντε (05) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνελεύσεως, ήτοι την 21/10/2021 και ώρα 15:00.

         Την 25/10/2021  και ώρα 12:00 θα συνεδριάσει το Δ.Σ. για να ελέγξει τις προϋποθέσεις υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων και να καταρτίσει τον κατάλογο των εκλόγιμων υποψηφίων που θα εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση και εφόσον φέρει την σφραγίδα της Ένωσης, είναι ομοιόμορφα δακτυλογραφημένος σε λευκό χαρτί αποτελεί ψηφοδέλτιο το οποίο είναι ενιαίο για όλους τους υποψηφίους.              

 

 

Για την Τοπική Διοίκηση     

    Ο Πρόεδρος                                               HΓενική Γραμματέας

Μανόλης Ζαχαριουδάκης                                        Έφη Φλουρή    

(Visited 11 times, 1 visits today)