ΙΕΡΑ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΠΗΛΙΑΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ Ο ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΣ

 Ἐν Ι. Μ. Σπηλιὰς τῇ 4η Ἰουλίου 2021

 Πρὸς 

Τον Πρόεδρον Τ.Δ. ΙΡΑ Ἡρακλείου κ. Ἐμμανουὴλ Ζαχαριουδάκη 

Τα Μέλῃ Δ.Σ. 

 Τα Μέλῃ Τ.Δ. Ἡρακλείου

 Εἰς Ἡράκλειον

 Ἀγαπητὲ Κύριε Πρόεδρε, 

Ἀγαπητὰ Μέλῃ τοῦ Δ.Σ.,

 Ἀγαπητὰ Μέλῃ τῆς Τ.Δ.,

 Ἰδιαιτέραν χαρὰν καὶ συγκίνησην ἀλλὰ καὶ ἰκανοποίησιν πολλὴν ἠσθάνθημεν συναντηθέντες προσφάτως , ἐν τῷ πλαισίῳ τῆς ἡμετέρας ἐπισκέψεως εἰς τὴν εὐλογημένην πόλιν τοῦ Ἡρακλείου τῆς Ἁγιοτόκου καὶ Λεβεντογέννας Κρήτης, μεθ’ ὑμῶν καὶ μετὰ τῶν λοιπῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ τῆς Τοπικῆς Διοικήσεως σᾶς. 

Κατὰ τὴν πνευματικὴν ταύτην καὶ συγχρόνως ἀδελφικὴν συνάντησιν ἔσχομεν τὴν εὐκαιρίαν να ἀπολαύσωμεν τῶν φιλοστόργων ἐκδηλώσεων σεβασμοὺ καὶ ἀγάπης πάντων ὑμῶν πρὸς τὸ πρόσωπον ἡμῶν, ἐπὶ τιμὴ μέλους τῆς Διεθνοὺς Ἑνώσεως Ἀστυνομικῶν, τὴν ἀβραμίαιαν φιλοξενείαν, χαρακτηριστικὸν τῆς νήσου Κρήτης ἀλλὰ καὶ τῆς ἀγαπώσης καρδίας ὑμῶν. 

Οὐδέποτε θὰ λησμονήσομεν τὴν ἐπιμελῶς ὀργανωθείσαν ἐπίσημον τελετὴν ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου προστάτου τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐθνικοῦ Τμήματος τῆς Ἑνώσεως ἡμῶν τελεσθεῖσα εἰς Καλοὺς Λιμένας καὶ εἰς τὸν τόπον ὅπου ἐπάτησε διὰ πρώτην φορὰν εἰς τὴν Κρήτην ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. Ἐκδηλώσεις τιμῆς ἀλλὰ καὶ ἐπικοινωνίας τόσο μὲ τοὺς συναδέλφους ἀστυνομικοὺς ὄσο καὶ μὲ τὴν κοινωνία ἐκφράζοντας διὰ μία ἔτι φορὰ τὴν γνήσια ἐφαρμογὴ τοῦ «Ὑπηρετῶ διὰ τῆς φιλίας». 

Ἀπονέμοντες ὅθεν , ἀπὸ τὴν «ἀετοφωλιά» τῶν Ἀγράφων τὴν ἐκ καρδίας πατρικὴν εὐλογίαν καὶ εὐαρέσκειαν πρὸς Ὑμᾶς ,τὰ μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου , τὰ μέλη τῆς Τοπικῆς Διοικήσεως Ἡρακλείου , τοὺς φίλους τῆς Τοπικῆς Διοικήσεως καὶ ὅσους προσέφεραν καὶ συνέβαλλαν στην ἐκδήλωση αὐτή, δεόμεθα τῆς Κυρὰς τῶν Ἀγράφων καὶ Ἐφόρου τῆς Μονῆς μας, Παναγίας Σπηλαιώτισσας ὅπως πρεσβεύει στον Τριαδικὸ Θεὸ καὶ χαρίζει εἰς πάντας ὑμᾶς ὑγεία ἀκατάπτωτο, πρόοδο καὶ πᾶν ἀγαθὸν.

 Ἐπὶ δὲ τούτοις ἐπικαλούμεθα ἐφ ὑμᾶς τὴν Χάριν , τὸ Φωτισμὸ καὶ τὸ ἄπειρον ἔλεος τοῦ Τριαδικοὺ μας Θεοῦ. Μετὰ πατρικῶν εὐχῶν καὶ ἐγκαρδίων εὐχαριστιῶν 

Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σπηλιὰς Ἀρχιμανδρίτης Νεκτάριος Δ. Μητρόπουλος 

Ἐπὶ Τιμὴ Μέλος τοῦ Ἐθνικοῦ Τμήματος τῆς Διεθνοὺς Ἑνώσεως Ἀστυνομικών (I.P.A.)

(Visited 7 times, 1 visits today)