Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 41του καταστατικού το Δ.Σ. της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών/Τ.Δ. Ηρακλείου συγκαλεί την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, το ανώτατο όργανο αυτής, την 24/06/2023 και ώρα 13:00 στο A.T. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ηρακλείου, με θέματα ημερήσιας διάταξης (Άρθρο 32): 

– α) Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γ.Σ. (άρθρο 33) 

– β) Έγκριση εκθέσεως πεπραγμένων του Δ.Σ. 

– γ) Έγκριση ταμειακού Απολογισμού και ισολογισμού και της εκθέσεως της Ε.Ε. αυτών. 

– δ) Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών κατά το έτος κατά το οποίο συνέρχεται η συνέρχεται η συνέλευση. 

– ε) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για το υπό κρίση χρονικό διάστημα. 

– στ) Ερωτήσεις – τοποθετήσεις μελών. 

– ζ) Λοιπά θέματα (θέματα που θα υποβληθούν εγγράφως στο Δ.Σ. μέχρι την 19/06/2023) 

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 30/06/2023 και ώρα 14:00 στο Αστυνομικό Μέγαρο με την ίδια ημερήσια διάταξη. 

Για την Τοπική Διοίκηση 

Ο Πρόεδρος:  Μανόλης Ζαχαριουδάκης 

Ο αναπλ. Γεν.Γραμματέας : Έφη Φλουρή

(Visited 9 times, 1 visits today)